ලෝකයේ ජනාකීර්ණම දුපතකට ගිය ත්‍රාසජනක ගමනක්

නගෝර්නි කරබාහ් රොටී