මා සමග උගන්ඩා-රුවන්ඩා දේශ සීමාව දක්වාම පැමිණුනු මා මිත්‍ර උගන්ඩා ජාතිකයා මගෙන් සමු ගත්තේ 2009 වසරේදී ඇන්ඩ්රූ රයිස් විසින් උගන්ඩාවේ ඉඩි අමීන් සමයේ සිදුවූ අමානුෂික මැරකම් ගැන සහ ඒ කාලයේ අතුරුදහන් වූ තම පියා වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලා සටනක් කල උගන්ඩා ජාතිකයෙක් ගැන ලියවුනු පොතක් තෑගී වශයෙන් ලබා දෙමින්.