බොලීවියාව Bolivia 

මට මුලින්ම චේ ගුවේරා ගැන ඇසුනේ මගේ පියාගෙන්. මගේ පියා වාමාංශික මතධාරියෙක් වූ නිසා චේගුවේරා, ලෙනින් ගේ පොත් පත් විශාල වශයෙන් අපේ නිවසේ පුස්තකාලයේ තිබුනා. 1971 වසරේ අප්‍රේල් කැරැල්ල සිදුවූ සමයේ අපි පදිංචි වී සිටියේ කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ. ඒ කාලයේ සිදුවූ සිද්ධියක් හා සම්බන්ධව මගේ පියා නිතරම අදහස් පල කළා. අප්‍රේල් කැරැල්ල කෑගලු දිස්ත්‍රික්කයට විශාල වශයෙන් බලපෑවා........