ජායාරුප පුවත්

බෝමා නැටුම්

කෙන්යාව

කෙන්යාවේ බෝමාස් නැටුම් සංදර්ශන සහ පාරම්පරික ගෝත්‍රික ගම්මානය - කෙන්යාවේ ස්වාහිලි භාෂාවෙන් බෝමාස් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මාලිගය යන්නයි. කෙන්යාවේ ගෝත්‍රික වර්ග 42ක පාරම්පරික් ගෙවල් ඒ ඒ ගෝත්‍රවල ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප වලට අනුකුලව සංචාරකයින්ගේ නැරඹීම සඳහා මේ ස්ථානයේ ඉදි කර ඇත. ඊට අමතරව සාම්ප්‍රදායනුකුලාව ඉදි කර ඇති විශේෂ රඟහලක එක් එක් ගෝත්‍රික වර්ගයන්ගේ නැටුම් ඇතුලත් විශේෂ සංදර්ශනයක්ද දිනපතා පැවැත්වේ.  පැයක පමණ කාලයක් දිවෙන මේ සංදර්ශනයේ ඇතුලත් සාම්බුරු සහ මසායි වරුන්ගේ යුධ නැටුම් ඇත්තෙන්ම චමත්කාරජනකය.

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
ඉන්ගේසි නැටුම්

ඉන්ගේසි නැටුම්

රුවන්ඩාව ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

ටනොරා නැටුම්

ටනොරා නැටුම්

එක්සත් අර්රබි එමීර් ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

මාඕ යුධ නැටුම්

මාඕ යුධ නැටුම්

නවසීලන්තය ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

ද්‍රවිඩ මංගල්‍යයක්

ද්‍රවිඩ මංගල්‍යයක්

මදුරායි ඉන්දියාව ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

කතකලි නැටුම්

කතකලි නැටුම්

කොචින් ඉන්දියාව ඇතුළු තවත් ජයාරූප...