ඉතියෝපියාව Ethiopia 

  • දසනාච් කාන්තාවන් සමග 

    කාන්තාවන් වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන ජනනේන්ද්‍රිය කොටස් ඡේදනය ඉතියෝපියානු රජය ඇතුළු බොහෝ අප්‍රිකානු රටවල් මගින් තහනම් කරලයි තිබෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් තවමත් සාම්ප්‍රදායානුකුලාව එවැනි ක්‍රියා මේ ගම්මාන වල සිදු වෙනවා.

  • ඔබ මවිත කරවන ඩලොල් 

    එර්තාලේ ගිනි කන්ද තරණය කිරීමෙන් පසු මා සිතුවේ ඒ අසල ඇති ඩලොල් නිම්නය එතරම් ආකර්ෂණයක් නොපෙන්වන ස්ථානයක් බවයි.  නමුත් ඒ වෙනුවෙන් උතුරු ඉතියෝපියාවේ හමඩේල්ලා කුඩා ගම්මානයට යන ගමනේදී ඒ අදහස වෙනස් වුනා.