ජයාරූප පුවත් 

චෙට්ටිනාඩ්

චෙට්ටිනාඩ්

ඉන්දියාව

නගෝර්නි කරබාහ්

නගෝර්නි කරබාහ්

නගෝර්නි කරබාහ්

හෑෂ් සුප්

හෑෂ් සුප්

ආර්මේනියාව

කොරියානු ආහාර

කොරියානු ආහාර

දකුණු කොරියාව

ඉරාන ආගන්තුක සත්කාරය සහ බොජුන්

ඉරාන ආගන්තුක සත්කාරය සහ බොජුන්

චෙලෝ කෙබාබ්

චෙලෝ කෙබාබ්

ශෝලේ සාර්ඩ්

ශෝලේ සාර්ඩ්

සෆ්රෝන්, සීනි සහ බත් මිශ්‍ර කර සදා ගනු ලබන පුඩින් වර්ගයකි.

ශාමි ලපෙහ්

ශාමි ලපෙහ්

හරක් මස්, පරිප්පු, බිත්තර සහ තුන පහ වර්ග එකතු කර සාදා ගන්නා මිශ්‍රණය ගැඹුරු තෙලේ බැද සාදා ගැනේ.

ආෂ් රේෂ්ටෙහ්

ආෂ් රේෂ්ටෙහ්

ශීත සමයේ සාදන සුප් වර්ගයකි.

චෙලෝ කෙබාබ්

චෙලෝ කෙබාබ්

ඉරාන ආහාර සම්ප්‍රදාය

ඉරාන බොජුන් - මැද පෙරදිග සහ දකුණු ආසියාවට මැදිව පිහිටා ඇති ඉරානයේ පාරම්පරික බොජුන් සහ පාන වර්ග ඉරානයටම් ආවේනික වුවත් අසල්වැසි රටවල් වල ආභාෂද නිරන්තරයෙන්ම බලපෑම් කර ඇත. මාගේ ඉරාන සංචාරයේදී ඉරාන ජාතික සහ සාම්ප්‍රදායික බොජුන් කිහිපයක් රස බැලීමේ අවස්ථාව මට ලැබුණි

තවත් ජයාරූප පුවත් 

  • Wix Facebook page
  • Vkontakte Social Icon
  • Odnoklassniki Social Icon
  • Wix Twitter page