ජායාරුප පුවත්

කොරියානු ආහාර සම්ප්‍රදාය

 

දශක කිහිපයක් තිස්සේ විවිධ ආර්ථික හා සාමජයිය වෙනස්කම් වලට භාජනය වූ කොරියානු ආහාර සම්ප්‍රදායයන් වැඩි වශයෙන් බත්, මස් සහ එළවලු වලින් සමන්විත වේ.  එමෙන්ම කිම්චි ද කොරියානු ආහාර සම්ප්‍රදායයන්හි අනිවාර්ය අංගයක් වේ. 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
චෙට්ටිනාඩ්

චෙට්ටිනාඩ්

ඉන්දියාව

නගෝර්නි කරබාහ්

නගෝර්නි කරබාහ්

නගෝර්නි කරබාහ්

හෑෂ් සුප්

හෑෂ් සුප්

ආර්මේනියාව

ඉරාන ආහාර

ඉරාන ආහාර

ඉරානය

ඔබේ අදහස්