ඉරානයත් ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් භාවිතයට

ඉරානයත් ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් භාවිතයට සුදානම් 

Please reload

සම්භාධක කෙමෙන් කෙමෙන් ලිහිල් වීමත් සමගම ඉරානයද ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් භාවිතයට සැරසෙනවා. පසුගිය කාලයේදී ඉරානයේ කිසිම ආකාරයකින් වීසා හෝ මාස්ටර් කාඩ් පත් වලින් ගෙවන්නට හැකියාවක් තිබුනේ නැහැ.  හැබැයි දැන් ඉරාන රජය මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කරමින් පවතිනවා.