​මොන්ගෝලියාව  Mongolia 

hjhhj_edited.jpg
සංචාර with Rohan Direkz
Session 1
IMG_5545.JPG
IMG_5194.JPG
IMG_5196.JPG
DSC_0140_edited.jpg

ශීතම පෙදෙසේ නැටුම් 

ලොව ශීතම මිනිසුන් වාසය කරන ගම්මානය තිබෙන්නේ රුසියාවේ යකුටියාවේ. -VIDEO

IMG_4751_edited.jpg

චින්ගීස් ඛාන් ගේ රටට 

ඔටුවන්, එළුවන්, ගවයන් සහ අශ්වයින් මිලියන 52ක් සිටින රටකට ගිය සංචාරයේ විනාඩි 4ක්  - VIDEO

8_edited.jpg

සංචාර youtube 

විවිධ රටවල සංචාරයන්හි අමතක නොවන දර්ශන සංචාර Sanchara youtube හරහා