ජායාරුප පුවත්

පෙරියාර් කොටි රක්ෂිතය 

පෙරියාර් විලේ බෝට්ටු සවාරියක් - තෙක්කඩි - ඉන්දියාව

 

පෙරියාර් කොටි සංරක්ෂිතයේ පිහිටා ඇති පෙරියාර් විල නිර්මාණය කරනු ලැබුවේ 1895 දී මුල්ලපෙරියාර් නදිය හරහා වේල්ලක් ඉදි කිරීමෙනි.  මෙම විලේ බෝට්ටු සවාරිය මගින් පෙරියාර් කොටි සංරක්ෂිතයේ වෙසෙන සතුන් සහ දර්ශනීය පාරිසරික සුවය විඳීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත. පෙරියාර් විලේ පිහිටා ඇති දිරා ගිය ගස් නිසා මැවෙන විචිත්‍ර දර්ශනයන් ජයාරූප ගත කිරීමට ඇති විශාල විදේශ සහ ඉන්දියානු සංචාරකයින් පිරිසක් වසර පුර මෙම කොටි රක්ෂිතයට පැමිණෙති.

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
නයිරෝබි අභය භුමිය

නයිරෝබි අභය භුමිය

කෙන්යාව

බෝගෝරියා විල

බෝගෝරියා විල

කෙන්යාව

උදෑසන උයන

උදෑසන උයන

දකුණු කොරියාව

ද්‍රගෝන් ස්වාභාවික උමග

ද්‍රගෝන් ස්වාභාවික උමග

චීනය

අවතාර් කඳු නිම්නය

අවතාර් කඳු නිම්නය

චීනය

සියෝන්ග්සාන් ඉල්චුල්බෝන්ග්

සියෝන්ග්සාන් ඉල්චුල්බෝන්ග්

දකුණු කොරියාව

ඔබේ අදහස්