රුසියාවේ ලෝක හොරු ගැන විස්තර සංචාරකයින්ට 

මොස්කව් නුවරට පැමිණෙන සංචාරකයින් වෙනුවෙන් අමුතුම මාදිලියේ සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ වෙනවා.  මේ සංචාරක මධ්‍යස්ථානය විසින් දිනපතා සංචාරකයින් වෙනුවෙන් පැය 2-3 දක්වා කාල ඇතුලත් නගර සංචාර කිහිපයක් ලෑස්ති කරමින් පවතිනවා.

 

මේ නගර සංචාර වලදී සංචාරකයින්ට පෙන්වන්නේ රුසියාවේ මෑත කාලයේදී බිහිවූ මහා පරිමාන මට්ටමේ හොරුන් ජීවත් වූ සහ දැනට ජීවත් වෙන නිවෙස් සහ ඔවුන්ගේ දේපල පෙන්වීමට. 

 

පළමුවන සංචාරය  හැටියට මෑතකදී රාජ්‍ය ධනය සහ දේපල ඇති විශාල වශයෙන් එනම් ඩොලර් කෝටි ගණන් වලින් ගසා කෑමේ සහ බලය අනිසි ලෙස පාවිච්චි කිරීමේ චෝදනා වලට වැරදිකරු වූ රුසියාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ එව්ගේනියා වසීලියෙවා නමැති කාන්තාව ජීවත් වෙන නිවෙස සහ ඇය අනවසරයෙන් පවරා ගත් නිවාස පෙන්වීම සිදුවෙනවා.

 

දෙවන සංචාරය වන්නේ මෑත කාලයේදී රුසියාවේ තවත් මහා පරිමාන හොරුන් දෙදෙනෙකු ලෙස සලකුණු සහලින් ප්‍රාන්තයේ අග්‍රාන්ඩුකාර වරයා සහ කෝමි ප්‍රාන්තයේ  අග්‍රාන්ඩුකාර වරයා ජීවත් වෙන දැවැන්ත මන්