ජායාරුප පුවත්
සංස්කෘතික අංග

සංස්කෘතික අංග

ඉන්ගේසි නැටුම් - රුවන්ඩාව ඇතුළු තවත් ජයාරූප....

ලොව පුදුම හතෙන්

ලොව පුදුම හතෙන්

චීන මහා ප්‍රාකාරය ඇතුළු තවත් ජයාරූප....

විවිධ ජනතාවන්

විවිධ ජනතාවන්

රුවන්ඩාව ඇතුළු තවත් ජයාරූප....

පරිසරය

පරිසරය

ගිසේන්යි සහ කිවූ විල - රුවන්ඩාව අතුලු තවත් ජායාරුප.....

ලෝකයේ නගර

ලෝකයේ නගර

නිව්යෝර්ක් - එම්පයර් ගොඩනැගිල්ලේ මුදුනේ සිට.. ඇතුළු තවත් ජායාරූප...

ආගම

ආගම

සික් රන් දෙවොල- අම්රිත්සාර් ඇතුළු තවත් ජායාරූප...

ආහාර

ආහාර

ආර්මේනියානු හෑෂ් ඇතුළු තවත් ජයාරූප.....