ජායාරුප පුවත්

ගිසේන්යි සහ කිවූ විල

රුවන්ඩාව

 

ගිසේන්යි නගරය පිහිටා ඇත්තේ රුවන්ඩාවේ කිගාලි නගරයේ සිට කි.මී. 150ක් පමණ දුරකින් කොන්ගෝ දේශයට ඉතා ආසන්නවය.  කිවූ විල රුවන්ඩාව සහ කොන්ගෝ දේශයට මායිම්ව පිහිටා ඇත. සංචාරකයින් අතර මහත් ප්‍රසිද්ධයට පත්ව ඇති ගිසේන්යි න්යම්යුම්බා උනු වතුර ළිං පිහිටා තිබෙන්නේද කිවූ විලට යාබදවය. ඉතාමත් දර්ශනීය ගංගා තීරයකින් සමන්විත කිවූ විලේ රුවන්ඩා සහ කොංගෝ ධීවරයන් තවමත් පාරම්පරික ධීවර ආම්පන්න උපයෝගී කර ගනිමින් මසුන් මැරීමේ කර්මාන්තයේ යෙදී සිටී.

කිවූ විල

කිවූ විල

ගිසේන්යි උණු වතුර ළිං

ගිසේන්යි උණු වතුර ළිං

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

රුවන්ඩා කොංගෝ දේශ සීමාව

රුවන්ඩා කොංගෝ දේශ සීමාව

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

DSC_0215.JPG

DSC_0215.JPG

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

කිවූ විල

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
වාඩි රම්

වාඩි රම්

ජෝර්දානය

නයිරෝබි අභය භුමිය

නයි