ඔබේ ගමන් බලපත්‍රය කොපමණ බලවත්ද ?

ඔබේ ගමන් බලපත්‍රය කොපමණ බලවත්ද !