රුසියානු ගුවන් යානයේ අනතුර ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක්ද !