රුසියාවේ මල මුහුද 

 

ඊශ්‍රායල සහ ජෝර්දානය අතර පිහිටා තිබෙන මල මුහුද ගැන ඔබ අහලා ඇති. හැබැයි රුසියාවෙත් මල මුදක් තියනවා යයි කීවොත් ඔබ පුදුම වෙනවා ඇති.

 

මේ මල මුහුද හැඳින්වෙන්න බෙස්කුන්චාක් මුහුද හැටියට. මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ අස්ත්‍රහාන් සහ වොල්ගෝග්‍රාඩ් නගරය වලට ආසන්නව. ඒ කියන්නේ මොස්කව් නගරයේ සිට කි.මී. 1600ක් පමණ දකුණු දෙසට.