සීගිරිය උදෑසන සිට රාත්‍රිය දක්වා විවෘතයි.

Я заголовок. Дважды кликните по мне!

සීගිරිය දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින් වෙනුවෙන් උදෑසන 5.00 සිට විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පවසා ඇතැයි Sunday Times පුවත් පත පවසනවා.  එසේම පෝය දිනවල රාත්‍රී කාලය දක්වාද සීගිරිය විවෘතව තැබීමට කටයුතු සලසා ඇතැයිද එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. 

 

විශේෂයෙන්ම විදේශීය සංචාරකයින්ගෙන් ලැබුණු ඉල්ලීම්වලට ඉඩ දෙමින් මේ තීරණය ගත් බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල පවසනවා. උදෑසන හිරු නැගීම සීගිරිය මුදුනේ සිට නැරඹීම සඳහාත් එමෙන්ම පෝය දිනවල හඳ එළියේ සීගිරි ගල නැගීමට සංචාරකයින්ට අවස්ථාවක් ලබා දීම මේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුනයි. 

 

වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සමග සාකච්ජා කර රාත්‍රී කාලයේදී වල් අලින් ගෙන් සංචාරකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවරවල් ගන්නා බවද මේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. එසේම අනාගතයේදී සීගිරි පර්වතයේ ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන විදුලි ආලෝක ධාරා පද්ධතියේ ආධාරයෙන් සීගිරිය රාත්‍රී කාලයේදී තරණය කිරීමට අවස්ථාවන් ලබා දීමට සංචාරකයින් හට අවසර දීමටද අදහස් කර සිටින බවත් Sunday Times පුවත් පතේ මේ වාර්