කි.මී. 9300ක් වසර 2ක් තුලදී පා ගමනින් 

රුසියාවේ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නගරයේ සිට කි.මී. 9300ක් දුරින් පිහිටා ඇති ව්ලැදීවොස්ටොක් නගරය දක්වා පයින් ගමන් ක