සංචාරකයින් වෙනුවෙන් රුසියාවේ වැසිකිලි කැෆේ

සංචාරකයින් වෙනුවෙන් මොස්කව් නුවර වැසිකිලි කැෆේ  !

Please reload

 

රුසියාවේ මොස්කව් නුවර ළඟදීම සංචාරකයින් සහ රුසියානුවන් වෙනුවෙන් අමුතුම මාදිලියේ කැෆේ එකක් විවෘත වෙනවා. මෙහි ඇතුලත නිර්මානය වී තිබෙන්නේ සාමාන්‍ය වැසිකිලියක් ආකාරයට. කැෆේ එකට ඇතුල් වන ඔබට දිස් වෙන්නේ පැරණි සෝවියට් දේශයේ ජනාකීර්ණ වැසිකිලියක තිබු පරිසරයයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මේ කැෆේ එකේ භාවිතා කරන පිඟන් කෝප්ප සහ පුටු මේස පවා නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ වැසිකිලි උපාංග වලින්.