සංචාරකයින්ට ඇස නොගැසුණු මිහිතලයේ සොඳුරු දසුන්

මේ ජායාරූප නොදුටු දෙනෙත් නම් කුමකටද ? 

සංචාරකයින්ගේ ඇස නොගැටුණු ස්ථාන ඇත්නම් ඒ ස්වල්පයකි. එහෙත් ඇත්ත වශයෙන්ම සංචාරකයින් නොදන්නා අප්‍රසිද්ධ නමුත් සුන්දර ස්ථාන තවමත් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ලොව නොයෙක් රටවල් වල සැඟවී ඇත. මේ ඒවා වල දර්ශනීය ජායාරූප කිහිපයකි.  මේ ජායාරූප දැක ඒ ස්ථාන වලට වැඩිපුර සංචාරකයා නොකිරීමෙන් අපි කරන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමකි.

1.   රුසියාවේ ට්යුමෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ මේ දර්ශනීය විල පිහිටා ඇත. 

Я заголовок. Дважды кликните по мне!

                                   earth-chronicles

2.  වෙනිසියුලාවේ තෙ