තුර්කියට යන්න එපා. රුසියානු සංචාරකයින්ට අවවාදයක් !