2015 ජුනි මස පැරිස් නුවරදී පැවැත්වුණු ගුවන් සංදර්ශනයකදී ලොව හොඳම ගුවන් සේවා දහය නම් කෙරිණි. එඅ අනුව 2015 වසරේ මේ ස්ථානය හිමි කර ගන ලැබුවේ කටාර් ගුවන් සේවා සමාගම විසිනි. ගුවන් සේවා සමීක්ෂණ ආයතනයක් වන skytrax අනුග්‍රහයෙන් මේ සමීක්ෂණය පැවැත්වුණි.

 

සම්පුර්ණ වාර්තාව මේ ස්ථානයෙන් ලබා ගත හැක. 

1. එයාර් ආසියා ගුවන් සමාගම

Я заголовок. Дважды кликните по мне!

දිනා ගත් සම්මාන - වසරේ හොඳම ගුවන් සේවය / මැද පෙරදිග හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තියේ ආසන 

කටාර් රාජ්‍යයේ අගනුවර වන දෝහා නුවර මුලික කරගෙන පාලනය වන කටාර් ගුවන් සේවය පසුගිය පස් වසර තුල තුන් වතාවක් මෙම සම්මානය දිනා ගෙන ඇත. 2014-15 වසර කටාර් ගුවන් සමාගමට විශේෂ වසරක් වී ඇත. ඒ නව ගුවන් තොටුපලකට එනම් කටාර් හමීඩ් ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන තම සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් A380 සහ A350XWB ගුවන් යානා තම සේවාවට සම්බන්ධ කර ගැනීමත් නිසාය. ගුවන් මගීන්ට A380, A350 සහ B787 Dreamliner පියාසර කිරීමට වරම් ලැබෙන එකම ගුවන් සේවාවද වන්නේ කටාර් ගුවන් සමාගමයි. එසේම මැද පෙරදුග කලාපයේ තවත් දැවැන්ත ගුවන් සමාගම් දෙකක් වන එමිරේට්ස් සහ එතිහැඩ් ගුවන් සමාගම් පරදවා මැද පෙරදිග හොඳම ගුවන් සේවය ලෙස සම්මාන ලැබීම විශේෂත්වයක් ගනී. 

2. වර්ජින් ඇමෙරිකා  ගුවන් සමාගම

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

3. නොර්වේජියන් ගුවන් සමාගම

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

4. ඊසි ජෙට් ගුවන් සමාගම

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

5. ජෙට් ස්ටාර් ගුවන් සමාගම

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

6. එයාර් ආසියා X ගුවන් සමාගම

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

7. ඉන්ඩිගෝ ගුවන් සමාගම
Please reload

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

8.  වෙස්ට් ජෙට් ගුවන් සමාගම

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

9. ජෙට් ස්ටාර් ගුවන් සමාගම

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

10.  ස්කුට්‌ ගුවන් සමාගම - සිංගප්පුරුව

දිනා ගත් සම්මාන - ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය / හොඳම පළමුවන පන්තිය / හොඳම ව්‍යාපාර පන්තිය

 

සිංගප්පුර ගුවන් සමාගම ආසියාවේ හොඳම ගුවන් සේවය හැටියටද skytrax ජාත්‍යන්තර සම්මානය දිනා ගන්නා ලදී. සිංගප්පුරුවේ  චන්ගි ගුවන් තොටුපල මුල් කරගෙන පාලනය වන සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගමට මෙවර ලොව හොඳම ගුවන් සමාගම් අතරින් දෙවන ස්ථානය හිමි වී ඇත. රටවල් 35 ක ගමනාන්ත 65කට සිංගප්පුරු ගුවන් සමාගම පියාසර කරයි. 

ලොව හොඳම ගුවන් තොටුපළවල් දහය

ජුනි 5, 2015

ලොව හොඳම අන්තර් ජාතික ගුවන් තොටුපළවල් දහය පසුගියදා පැරිස් නුවර පැවැත්වුණු ගුවන් සංදර්ශනයකදී  නම් කෙරිණි. ගුවන් සංචාරක සමීක්ෂණ ආයතනයක් වන skytrax අනුග්‍රහයෙන් මේ ඇගැයීම සිදු කෙරිණි.  මෙවර ලොව හොඳම අන්තර් ජාතික ගුවන් තොටුපල ලෙස සම්මානය හිමිකරගත්තේ.... 

ලොව වැඩිම සංචාරකයින් සංචාරය කල රටවල් දහය

අගෝස්තු 01, 2015

ලෝක සංචාරක සංවිධානයේ 2014 වසරේ වාර්තා වලට අනුව ලොව වැඩිම සංචාරකයින් සංචාරය කල රටවල් දහය සංඛා ලේඛන සහිතව ඔබේ අවධානය පිණිස මෙසේ ඉදිරිපත් කරමු. ඒ අනුව 2014 වසරේ වාර්තාගත මිලියන 83.4 ක් සංචාරකයින් පිරිසක් පැමිණි.....

Please reload