ජායාරුප පුවත්

කම්පාලා නගරය 

ගඩාෆි පල්ලිය මුදුනේ සිට 

කම්පාලා නගර මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති ගඩාෆි මුස්ලිම් පල්ලියේ මුදුනේ සිට ඔබට නගරයේ සම්පුර්ණ පැහැදිලි දර්ශනයක් දැක බලා ගැනීමට ලබෙනු ඇත. කම්පාලා නගරයේ උසැති ගොඩනැගිලි එතරම් නැතිවුවත් පැහැදිලි දිනයකදී චමත්කාරජනක දර්ශනයක් නැරඹිය හැක. 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
හොංකොං

හොංකොං

හොංකොං

නිව්යෝර්ක්

නිව්යෝර්ක්

එම්පයිර් ගොඩනැගිල්ලේ සිට

සියෝල්

සියෝල්

උතුරු සියෝල් කුලුන මුදුනේ සිට

පැරණි දිල්ලි නගරය

පැරණි දිල්ලි නගරය

ජමා මස්ජිඩ් පල්ලිය මුදුනේ සිට

ඕක්ලන්ඩ්

ඕක්ලන්ඩ්

ස්කයි ටවර් මුදුනේ සිට

බර්ලින්

බර්ලින්

ෆර්න්සේහ්ටුම් මුදුනේ සිට