ජායාරුප පුවත්

සියෝල් නගරය

උතුරු සියෝල් රුපවාහිනි කුලුනේ සිට

1969 වර්ෂයේ ඉදි කරන ලද උතුරු සියෝල් රුපවාහිනි කුලුන අද කොරියානු ජාතිකයින් මෙන්ම විදෙස් සංචාරකයින් අතරද ප්‍රසිද්දයක් උසුලයි. කුලුන උඩ පිහිටා ඇති විශේෂ දර්ශන තලයේ සිට සියෝල් නගරයේ 360ක් දර්ශනයක් දැක බලාගත හැක. මීටර් 200කට වඩා උසැති ගොඩනැගිලි 11ක් සියෝල් නගරයේ ඇත. එමෙන්ම තට්ටු 60ක පමණ ප්‍රමාණයක් ඇති ගොඩනැගිලි විශාල සංඛ්‍යාවක් සියෝල් නගරයේ පිහිටා ඇත. මේ නිසා සියෝල් නගරයද ලොව ලස්සනම නගර වලින් එක්ක වශයෙන් සැලකේ.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
කම්පාලා

කම්පාලා

ගඩ්ඩාෆි පල්ලිය මුදුනේ සිට-උගන්ඩාව

හොංකොං

හොංකොං

හොංකොං

නිව්යෝර්ක්

නිව්යෝර්ක්

එම්පයිර් ගොඩනැගිල්ලේ සිට

පැරණි දිල්ලි නගරය

පැරණි දිල්ලි නගරය

ජමා මස්ජිඩ් පල්ලිය මුදුනේ සිට

ඕක්ලන්ඩ්

ඕක්ලන්ඩ්

ස්කයි ටවර් මුදුනේ සිට

බර්ලින්

බර්ලින්

ෆර්න්සේහ්ටුම් මුදුනේ සිට