ජායාරුප පුවත්

ටජ් මහල් ප්‍රාසාදය

ඉන්දියාව

 

DSC_0325.JPG

DSC_0325.JPG

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
පෙත්රා

පෙත්රා

ජෝර්දානය ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

මල මුහුද

මල මුහුද

ජෝර්ර්දානය ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

පිරමීඩ

පිරමීඩ

ඊජිප්තුව ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

චීන මහා ප්‍රාකාරය

චීන මහා ප්‍රාකාරය

චීනය ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

ඔබේ අදහස්