වැලි කතරේ යෝග 

නොවැම්බර් මස 5 වැනිදා සිට 7 වැනිදා දක්වා ඊශ්‍රායලයේ අරවා කාන්තාරයෙදී විශේෂ යෝගී වැඩ සටහන් ඇතුලත් සංදර්ශනයක් සහ අධ්‍යාපනික වැඩ මුළුවක් සංචාරකයින් සඳහා පැවැත්වෙනවා.  මෙය ඇත්තටම මේ වගේ වැලි කතරකට සහ ඊශ්‍රායලය වගේ රටකට නුපුරුදු අත්දැකීමක්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ වගේම ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වල ප්‍රසිද්ධ යෝගී උපදේශකවරුන්ට මේ සඳහා ආරාධනා කර තිබෙනවා. 

 

නොවැම්බර් මස 6 වැනිදා මේ සංදර්ශනයේ විශ