වැලි කතරේ යෝග 

නොවැම්බර් මස 5 වැනිදා සිට 7 වැනිදා දක්වා ඊශ්‍රායලයේ අරවා කාන්තාරයෙදී විශේෂ යෝගී වැඩ සටහන් ඇතුලත් සංදර්ශනයක් සහ අධ්‍යාපනික වැඩ මුළුවක් සංචාරකයින් සඳහා පැවැත්වෙනවා.  මෙය ඇත්තටම මේ වගේ වැලි කතරකට සහ ඊශ්‍රායලය වගේ රටකට නුපුරුදු අත්දැකීමක්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ වගේම ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වල ප්‍රසිද්ධ යෝගී උපදේශකවරුන්ට මේ සඳහා ආරාධනා කර තිබෙනවා. 

 

නොවැම්බර් මස 6 වැනිදා මේ සංදර්ශනයේ විශේෂ අවස්ථාව සටහන් වෙනවා. මෙදින අරවා කාන්තාරයේ හිරු බැස යන අවස්ථාවේ ඒ පසුබිමේ සිට මෙයට සහභාගී වන සියලුම සංචාරකයින් හා උපදේශකයන් විසින් දර්ශනීය යෝගී සංදර්ශනයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංචාරකයින්ට මේ සඳහා සහභාගී වන ලෙස මෙහි සංවිධාකයින් විවෘතවම ආරාධනා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් නවාතැන් පහසුකම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් ඉතා පහසු මිලට මේ අරවා කාන්තාරය අසල සංවිධානය කර තිබෙනවා.

 

ඔබත් යෝගී සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වනවානම් මේ ගැන වැඩි විස්තර සහ සහභාගී වීමේ අයදුම් පත්‍ර මේ ස්ථානයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්.

 

ඔබේ අදහස්   

තවත් පුවත් 
Please reload

Please reload

ජයාරූප පුවත්